Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

 

1.1 Η εταιρεία SIRIOS SHIPMANAGEMENT CORP. (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στα πλαίσια της αίτησής σας προς εργασία, προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. πράκτορες επάνδρωσης, ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας ή/και ο προηγούμενος εργοδότης σας κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένωναυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, επικοινωνίες σας με την Εταιρεία, πληροφορίες σχετικά με τον πλησιέστερο συγγενή σας, ελέγχους ακεραιότητας και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.
1.2 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας προς εργασία, ενώ τέτοια επεξεργασία ενδέχεται να επεκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής, εφόσον συγκατατεθείτε σχετικώς ή εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της.
1.3 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να αξιολογεί υποψηφίους εργαζομένους για να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της σύμφωνα με τις εργασιακές της διαδικασίες, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες επάνδρωσής της και ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις.

 

2. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Δε θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στο βαθμό που η αίτησή σας προς εργασία δεν είναι επιτυχής ή εφόσον τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται από το νόμο.

 

3. Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Εταιρεία, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.

 

4. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:
(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,
(β) ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη τυχόν σύμβασης εργασίας,
(γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως να αξιολογεί υποψηφίους εργαζομένους για να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της σύμφωνα με τις εργασιακές της διαδικασίες, να ικανοποιεί τις ανάγκες επάνδρωσής της και να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις,
(δ) θεμελιώνει, ασκεί ή υποστηρίζει νομικές αξιώσεις της,
(ε) (εφόσον κάτι τέτοιο εφαρμόζεται σε εσάς) αξιολογεί την ικανότητά σας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ή/και
(στ) προβεί σε επεξεργασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας.
Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή ώστε να συναφθεί η σύμβαση εργασίας σας. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η αξιολόγηση της αίτησής σας μπορεί να μην είναι δυνατή.

 

5. Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:
SIRIOS SHIPMANAGEMENT CORP.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρούσες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας at  [email protected] at tel.: +30 22210 66 300