ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Η εταιρεία SIRIOS SHIPMANAGEMENT CORP. (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία και της επικοινωνίας σας με αυτή, προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. εργοδότης σας κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, φωτογραφίες, στοιχεία σχετικά με τη συνεργασία σας με την Εταιρεία και τυχόν επιβίβασή σας στα πλοία που αυτή διαχειρίζεται, ταξιδιωτικές πληροφορίες, επικοινωνίες σας με την Εταιρεία, και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων.

1.2 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας σας ή συνεργασίας του εργοδότη σας με αυτή, εφόσον τέτοια συνεργασία υπάρχει, ενώ η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παρατείνεται και μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής ή και παρά τη μη ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της.

1.3 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, να λαμβάνει υπηρεσίες, να αξιολογεί τους αντισυμβαλλομένους της και να εκτελεί επιχειρηματικού χαρακτήρα επικοινωνίες.

 

2. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

2.1 Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, τοπικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και άλλοι αντισυμβαλλόμενοι της Εταιρείας, τεχνικοί ερευνητές, επιθεωρητές και άλλα νομικά πρόσωπα απασχολούμενα από την Εταιρεία, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, το συνεργαζόμενο με την Εταιρεία P&Ι Club και τους αντιπροσώπους αυτού, εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν cloud services ή i-storage platforms, τράπεζες και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

2.2 Για τους παραπάνω σκοπούς, η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαβιβάσει μέρος ή το σύνολο των δεδομένων σας σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, μη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στην περίπτωση που για αυτές τις χώρες δεν έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τυχόν διαβίβαση δεδομένων θα λάβει χώρα υπό τις κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του GDPR, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την αρμόδια εθνική αρχή, ή συμβατικές ρήτρες μεταξύ της Εταιρείας και του αποδέκτη των δεδομένων αυτών.

 

3. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Εταιρεία, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Εταιρεία να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Εταιρεία, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.

 

4. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:
(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,
(β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ή ικανοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς,
(γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή των πλοίων που διαχειρίζεται, η τήρηση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η αξιολόγηση των συνεργατών της, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της και η εκτέλεση επιχειρηματικού τύπου επικοινωνιών, ή/και
(δ) προβεί σε επεξεργασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας.
Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η συνεργασία σας με την Εταρεία μπορεί να μην είναι δυνατή.

 

5. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:
SIRIOS SHIPMANAGEMENT CORP.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρούσες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας at  [email protected] at tel.: +30 22210 66 300